Pravidlá súťaže jednotlivcov

Hrací model ligy

Ďalšie informácie (okrem doleuvedených) o pravidlách nájdete tu.

 • a) Zápasy sa hrajú 501DO (ukončenie políčkom s dvojitou hodnotou)
 • b) Bodovanie v lige je podľa nasledujúcej tabuľky“

 • bodovanie

 • c) Zápasy v základnej časti sa hrajú podľa počtu účastníkov turnaja týmto modelom -počet skupín sa líši od počtu hráčov zúčastnených na lige nasledovne:

 • plan

 • d) Maximálny počet hráčov je 96. O registrácií rozhoduje čas prihlásenia sa do turnaja.
 • e) Vyraďovacia časť turnaja - pavúk. Šestnásťfinále, osemfinále + štvrťfinále - Best of 5 legs (3 víťazné legy), semifinále – Best of 7 (4 víťazné legy), finále – Best of 9 (5 víťazných legov)
 • g) Ak hráč nenastúpi do 5 minút od poslednej, t.j. tretej výzvy, budú pre hráča danej skupiny skontumované všetky zápasy a v daný deň už sa nezúčastní žiadneho zápasu. Zápas vyhlasuje (prvá výzva) vedúci skupiny (najvyššie nasadený) alebo ním poverený zástupca a hráči majú 5 minút na začatie zápasu. Kontumáciu zápasu majú v kompetencii členovia organizačného tímu, ktorí ju potvrdia. Ak daný hráč nebude súhlasiť s kontumáciou zápasu, milo ho poprosíme, aby sa choval v rámci fair-play a sám uznal, že porušil pravidlo. Všetci hráči, najmä v základných skupinách, presne vedia, na ktorých terčoch sa ich zápasy podľa priloženej legendy odohrajú, preto sa odporúča, aby si sledovali časový harmonogram posledného hraného zápasu a toho zápasu, v ktorom majú hrať alebo písať a aby sa zdržovali v blízkosti svojho terča práve pri prvej výzve, t.j. vyhlásení zápasu na začatie hry. Prvý písaný hráč je vedúcim skupiny a má zodpovednosť za chod skupiny, kontrolu odohratých zápasov, správne zapísanie zápasu a následné odovzdanie odohranej skupiny organizátorom/ukončenie skupiny v Nakka.com. Vedúci skupiny má taktiež právomoc potrestať Markera (teda zapisovateľa a rohodcu) rovnakým postihom za neúčasť pri terči ako samotného hráča a to 3x výzva a následne kontumačne prehral celú skupinu.
 • h) Maximálne 45 šípok v jednom legu – ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky, t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.
 • ch) Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedeného v aplikácii Nakka.
 • i) V základnej skupine nie je marker povinný (hráči si zapisujú skóre do tabletu sami) – ale po dohode a ochote ostatných pritomných členov skupiny sa môže určit marker na každý zápas. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy. Zo skupín má povinnosť zostať písať hráč, ktorý sa umiestnil na poslednom mieste v skupine, vo vyraďovacej fáze je povinný zostať a písať porazený hráč predchadzajúceho zápasu, ktorý zostane pri tablete na terči, na ktorom prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu. Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po odpísaní zápasu. Hráč, ktorý nemôže zapisovať ako Marker a nenájde si za seba náhradu a zaroveň to nepríde ohlásiť ku stolu organizátorom, bude napomenutý a v rebríčku celkového poradia príde o 20bodov, po zopakovaní 3x bude diskvalifikovaný z danej sezóny ligy. Hráč ktorý si nenájde náhradu, môže požiadať organizátorov za poplatok 5€, tie budú následne odovzdané Markerovi ktorého zabezpečí organizátor.
 • j) Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí do terča nevyberá, ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, kedy sa šípka vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.
 • k) O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti): Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy – v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo tzv. 9 dart – shoot out. Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel. Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.
 • l) Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch, každý účastník, ktorý bude mať neprimerané správanie, bude pod vplyvom omamných látok (alkohol a ostatné) bude napomenutý, ak však neprimerané správanie bude pokračovať, bude nútený opustiť hracie priestory a následne bude skutok hodnotený vedením, ktoré určí disciplinárny trest podľa závažnosti skutku.
 • m) V rámci fair-play hráči neoslovujú a nerušia iných hráčov, ktorí hrajú zápas. Keďže je liga zoskupením amatérskych hráčov a hrávame šípky ako naše hobby, prosíme všetkých hráčov, aby takýmto spôsobom pristupovali ku hre a organizácii turnajov.
 • n) Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.
 • o) Počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na terč. Pokiaľ sa tak stane, rozhodca takýto hod nezapočíta do celkového skóre. Ak sa tak stane hneď po prvej šípke, neplatí ani jedna šípka. Ak sa tak stane pri odhode druhej šípky, do skóre sa započítava len prvý hod. Ak sa tak stane pri tretej šípke, do skóre sa započítavajú len prvé dva hody.
 • p) Hráč, ktorý sa prihlási na turnaj, ale nakoniec nepríde, a teda neodohrá ani jeden zápas, nebude zapísaný do celkovej listiny a stráca nárok na body. Ak hráč odíde počas skupinovej fázy, budú jeho zápasy skontumované so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole), platí to aj na už odohraté zápasy, hráč stráca nárok na body, vstupné do turnaja sa takémuto hráčovi nevracia. Ak hráč postúpi zo skupiny, ale nenastúpi na zápas, jeho zápas bude skontumovaný so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole). Hráč však musí nájsť markera na ďalší zápas.

Podmienky podujatia

Organizátor: OZ MPB Darts Club, IČO: 52293866 so sídlom Hálkova 1, 831 03 Bratislava, Slovenská republika

Areál dejiska podujatia: OC Slimák, Hálkova 1, 831 03 Bratislav (reštaurácia Plzeňská brána)