Pravidlá súťaže jednotlivcov

Hrací model – ligy

Liga je obmedzená na počet 31 hráčov !

Ďalšie informácie (okrem doleuvedených) o pravidlách nájdete tu.

a) Zápasy sa hrajú 501DO (ukončenie políčkom s dvojitou hodnotou)

b) Zápasy sa hrajú podľa počtu účastníkov v základnej časti turnaja nasledovným modelom:

model počet zúčastnených hráčov počet skupín hrací model počtu legov počet hráčov postupujúcich zo skupín počet hráčov v pavúku počet terčov na jednu skupinu
1 4-6 1 best of 3 legs prví štyria 4 2
2 7-8 2 3-členná skupina: best of 7 legs 4-členná skupina: best of 5 legs prví dvaja 4 1
3 9-12 2 4-členná skupina: best of 5 legs 5-členná skupina: best of 3 legs 6-členná skupina: best of 3 legs prví štyria 8 1-2
4 13-24 4 3-členná skupina: best of 7 legs 4-členná skupina: best of 5 legs 5-členná skupina: best of 3 legs 6-členná skupina: best of 3 legs prví dvaja 8 4
5 25-31 6 4-členná skupina: best of 5 legs 5-členná skupina: best of 3 legs 6-členná skupina: best of 3 legs prví dvaja priamo (12 hráčov) + baráž z tretích miest (4 hráči). Barážový zápas: jeden leg 701DO (3A/3C/3E – 3B/3D/3F)

16 1-2
6 32-64 8 4-členná skupina: best of 5 legs 5-členná skupina: best of 3 legs 6-členná skupina: best of 3 legs prví dvaja 16 1

c) V skupinách hráči nasadení nebudú.

d) V barážovom zápase 701DO sa bonusy počítajú.

e) Vyraďovacia fáza turnaja: osemfinále + štvrťfinále – Best of 5 legs (3 víťazné legy), semifinále + finále – Best of 7 legs (4 víťazné legy).

f) Bodovanie:

Počet hráčov:   Poradie: 1-8 9-16 17-32 33-64
1. miesto 120 bodov 150 bodov 180 bodov 210 bodov
2. miesto 80 bodov 110 bodov 140 bodov 170 bodov
3. – 4. miesto 40 bodov 70 bodov 100 bodov 130 bodov
5. – 8. miesto 20 bodov / prvé nepostupové miesto 10 bodov / druhé nepostupové miesto 40 bodov 70 bodov 100 bodov
9. – 16. miesto X 20 bodov / prvé nepostupové miesto 10 bodov / druhé nepostupové miesto 40 bodov 70 bodov
17. – 32. miesto X X 20 bodov / prvé nepostupové miesto 10 bodov / druhé nepostupové miesto 40 bodov / prvé nepostupové miesto 20 bodov / druhé nepostupové miesto
33. – 64. miesto X X X 10 bodov / ostatné nepostupové miesto

+1 Bonusový bod = víťazstvo v základnej skupine

g) Ak hráč nenastúpi do 3 minút od poslednej, t.j. druhej výzvy, bude pre hráča tento zápas skontumovaný. Zápas vyhlasuje (prvá výzva) vedúci skupiny (najvyššie nasadený) alebo ním poverený zástupca a hráči majú 3 minúty na začatie zápasu. Kontumáciu zápasu majú v kompetencii členovia organizačného tímu, ktorí ju potvrdia nadpolovičným hlasovaním za. V prípade rovnosti hlasov má službukonajúci kola dvojitú hodnotu hlasu. Ak daný hráč nebude súhlasiť s kontumáciou zápasu, milo ho poprosíme, aby sa choval v rámci fair-play a sám uznal, že porušil pravidlo. Všetci hráči, najmä v základných skupinách, presne vedia, na ktorých terčoch sa ich zápasy podľa priloženej legendy odohrajú, preto sa odporúča, aby si sledovali časový harmonogram posledného hraného zápasu a toho zápasu, v ktorom majú hrať alebo písať a aby sa zdržovali v blízkosti svojho terča práve pri prvej výzve, t.j. vyhlásení zápasu na začatie hry.

h) Maximálne 45 šípok v jednom legu – ak hráči nedokážu uzavrieť leg do 45. šípky, t.j. 15. kola, bude nasledovať odhod na stred v poradí, v akom nasledovali hráči v danom legu. Hráč, ktorý zapichne svoju šípku bližšie k červenému stredu, víťazí v danom legu. Počítajú sa len zapichnuté šípky. Ak šípka vypadne, hráč opakuje svoj hod. Pri hodení červeného stredu obomi hráčmi, opakujú svoj hod opäť a to v opačnom poradí ako pri poslednom hode. Rovnaká situácia platí pri hodení zeleného stredu oboma hráčmi. Ak jeden hráč hodí červený stred a druhý hráč zelený, víťazí hráč s hodeným červeným stredom. V prípade zásahu červeného alebo zeleného stredu sa šípka z terča vyberá.

ch) Poradie zápasov v skupinách sa hrá podľa poradia uvedeného v skupinových hárkoch.

i) Zápas rozhoduje (píše) hráč – marker, ktorý je uvedený na skupinových hárkoch. V mimoriadnych prípadoch určí vedúci skupiny (najvyššie nasadený) iné poradie. Mimoriadny prípad odsúhlasí buď väčšina hráčov zúčastnených na danom kole alebo väčšina v predstavenstve ligy. Zo skupín má povinnosť zostať písať hráč, ktorý sa umiestnil na prvom a druhom nepostupovom mieste, vo vyraďovacej fáze je povinný zostať a písať porazený hráč zápasu, ktorý zostane pri písacej tabuľke na terči, na ktorom prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu. Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po odpísaní zápasu, pokiaľ ste na prvej a druhej nepostupovej pozícií. Hráč, ktorý si nesplní povinnosť rozhodovať zápas, odíde a nezabezpečí náhradu za seba, prvý krát dostane (aj v jeho neprítomnosti) žltú kartu a po druhom napomenutí dostane červenú kartu so zákazom zúčastniť sa dvoch najbližších ligových kôl bez nároku na vrátenie alikvótnej čiastky zo vstupného.

j) Začiatok zápasu začína hodom na stred oboch hráčov. Každý hráč hodí jednu šípku a snaží sa zasiahnuť stred, pričom červený má vyššiu hodnotu. Šípka sa po zapichnutí z terča vyberá. Ak stred jeden z hráčov netrafil, môžu prebehnúť maximálne 3 série hodov po jednej šípke. Ak po týchto troch sériách nie je víťaz, každý hráč hodí poslednú štvrtú šípku a táto ostáva zapichnutá v terči, okrem prípadu zásahu červeného alebo zeleného stredu, kedy sa šípka vyberá. Začína hráč, ktorý je bližšie k stredu.

k) O poradí v skupine rozhoduje nasledovné (podľa dôležitosti): Počet vyhratých zápasov, najlepšie aktívne skóre (+/- body v legoch). V prípade, ak ide o postup medzi osem najlepších hráčov a hráči majú rovnaké aktívne skóre (napríklad 3:1 na zápasy; 1. hráč 6:2 na legy, 2. Hráč 8:4 na legy – v oboch prípadoch je aktívne skóre +4), bude použité pravidlo tzv. 9 dart – shoot out. Každý hráč hodí na terč 9 šípok – ten, kto hodí vyššie skóre, umiestňuje sa vyššie v skupine. V prípade, že obaja hráči nahádžu rovnaké skóre, pokračuje sa v sériách po troch šípkach, pokiaľ nevznikne v skóre rozdiel. Toto pravidlo platí výlučne v skupinách.

l) Počas konania súťaže je zakázané fajčiť v hracích priestoroch.

m) V rámci fair-play hráči neoslovujú a nerušia iných hráčov, ktorí hrajú zápas. Keďže je liga zoskupením amatérskych hráčov a hrávame šípky ako naše hobby, prosíme všetkých hráčov, aby takýmto spôsobom pristupovali ku hre a organizácii turnajov.

n) Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.

o) Počas odhodu šípky nesmie hráč prekročiť štartovaciu čiaru skôr, ako dopadne šípka na terč. Pokiaľ sa tak stane, rozhodca takýto hod nezapočíta do celkového skóre. Ak sa tak stane hneď po prvej šípke, neplatí ani jedna šípka. Ak sa tak stane pri odhode druhej šípky, do skóre sa započítava len prvý hod. Ak sa tak stane pri tretej šípke, do skóre sa započítavajú len prvé dva hody.

p) Hráč, ktorý sa prihlási na turnaj, ale nakoniec nepríde, a teda neodohrá ani jeden zápas, nebude zapísaný do celkovej listiny a stráca nárok na body určené pre hráčov do 32. miesta. Ak hráč odíde počas skupinovej fázy, budú jeho zápasy skontumované so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole), platí to aj na už odohraté zápasy, hráč stráca nárok na body určené pre hráčov do 32. miesta, vstupné do turnaja sa takémuto hráčovi nevracia. Ak hráč postúpi zo skupiny, ale nenastúpi na zápas, jeho zápas bude skontumovaný so skóre 0:3 (prípadne iné skóre súvisiace s pravidlami v danom hracom kole). Hráč však musí nájsť markera na ďalší zápas.

Podmienky podujatia

Organizátor: OZ MPB Darts Club, IČO: 52293866 so sídlom M. R. Štefánika 716/29, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika

Areál dejiska podujatia: Rustic Cafe Galéria Tri Vody III 10, Malinovo 900 45, Slovenská Republika

  1. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov organizátorovi podujatia OZ MPB Darts Club poskytuje účastník podujatia súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré dobrovoľne poskytuje organizátorovi v rozsahu kontaktných údajov ako účastník podujatia výlučne pre účely súvisiace s organizáciou a registráciou v informačnom systéme organizátora, ktoré sú uverejnené na webovej stránke organizátora v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, rodné číslo, reprezentačné mesto. OZ MPB Darts Club sa zaväzuje, že s osobnými údajmi hráčov nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že neposkytne osobné údaje tretím osobám s výnimkou prípadov, keď mu povinnosť sprístupniť hráčove osobné údaje ukladá zákon (napr.: v trestnom konaní a pod.)
  2. fotografie a iné elektronické záznamy vyhotovené počas podujatia, ako i práva k nim, sú výlučným majetkom organizátora. Organizátor smie tieto záznamy a práva k nim využívať za účelom propagácie šípkarského športu a podujatí, ktoré súvisia s výkonom OZ MPB Darts Club. Účastník sa týmto zrieka akýchkoľvek práv k fotografiám či iným elektronickým záznamom vyhotovených počas podujatia a berie na vedomie, že v prípade použitia jeho fotografie či iného elektronického záznamu v súlade s týmto článkom a stanovami OZ MPB Darts Club nemôže žiadať finančnú či inú kompenzáciu.
  3. Účastník sa zaväzuje znášať prípadné škody na majetku organizátora alebo areálu dejiska podujatia, ktoré spôsobí svojou činnosťou.
  4. Účastník je povinný dodržiavať platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a prevádzkový poriadok areálu dejiska podujatia.
  5. Organizátor si vyhradzuje právo nepripustiť, resp. vylúčiť hráča z prebiehajúceho podujatia, ak zistí, že hráč porušil tieto podmienky, zásady Fair-play alebo sa správa v rozpore s dobrými mravmi.
  6. Každý účastník podujatia rešpektuje tieto podmienky, rozhodnutia organizátora, výroky rozhodcov, pravidlá šípkarského športu, zásady Fair-play a ostatných účastníkov podujatia. Hrací model, bodovanie a úprava výkladu pravidiel podujatia sú výlučne v kompetencii organizátora a účastník sa zaväzuje rozhodnutia organizátora v tomto zmysle rešpektovať.